REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃI.   POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy Regulamin Strony Internetowej i możliwości zamawiania on-line, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać ze Strony prowadzonej przez Firmę Krzysztof Olszyński, w tym zwłaszcza co do składania zamówień na produkty dostępne na stronie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.II. DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Zleceniobiorca Krzysztof Olszyński ul. Zielińska 20/62, 31-227 Kraków,
któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9451861944 która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów i usług. Adresem, na który kierowana powinna być korespondencja pocztą tradycyjną jest adres Krzysztof Olszyński ul. Zielińska 20/62, 31-227 Kraków zaś adresem dla korespondencji kierowanej pocztą elektroniczną jest adres: biuro@sztuka-reklamy.pl lub biuro@drukreklamowy.com.pl


2. Strona Internetowa – zbiór stron lub sklepów internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zamawianie on-line usług w domenie internetowej:
sztuka-reklamy.pl lub drukreklamowy.com.pl

3.Klient – Użytkownik, który zamawia usługi przez stronę lub telefonicznie;

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Zamówienia – Zamówienie które składa klient przez stronę internetową. Zamówienie wchodzi w życie dopiero po zaakceptowaniu plików przez grafików oraz zamawiającego, zaakceptowania jego ceny przez obie strony i opłaceniu faktury;


7. Regulamin – niniejszy Regulamin Strony internetowej;

8. Użytkownik– użytkownik Internetu, korzystający ze Strony Internetowej;

9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Zamówień drogą on-line, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zamówienia, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 


III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki
internetowej:
- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,
- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,
- Google Chrome,
- Opera,
- Safari
z włączoną obsługą plików cookies

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),


2. Zleceniobiorca wykorzystuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta podczas korzystania przez niego ze strony internetowej. Ich stosowanie służy umożliwieniu poprawnego działania strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkownika. Pliki te nie niszczą urządzeń Użytkownika, nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.

 

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne. Użytkownik powstrzyma się nadto od wykorzystywania Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu,
wykorzystywanego do logowania w Strony Internetowej. Administrator i Zleceniobioraca w przypadku udostępnienia w/w danych nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie danych pobranych ze Strony Internetowej.

5. Zleceniobiorca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Strony Internetowej za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

7. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy zleceniobiorcy, logo Strony Internetowej oraz elementów graficznych Strony oraz układu i kompozycji Strony tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Zleceniodawcy lub administratora lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Strony Internetowej, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: Krzysztof Olszyński ul. Zielińska 20/62, 31-227 Kraków
b) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail:
biuro@sztuka-reklamy.pl

 

 

IV.    REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. Rejestracja w Stronie Internetowej wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej, podając dane
osobowe, adres e-mail oraz hasło,

b) akceptacji Regulaminu,

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania,
ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Zleceniobiorcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta drogą mailową.

2. Rejestracja na Stronie Internetowej, jak również korzystanie z jej funkcjonalności są nieodpłatne.

3. Przeglądanie asortymentu Strony Internetowej nie wymaga rejestracji. Rejestracja nie jest nadto niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
rejestracji na Stronie Internetowej, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu na Stronie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

5. Po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik
powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego
formularza dostępnego na Stronie Internetowej.

7. Z chwilą rejestracji na Stronie Internetowej tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Strony Internetowej w związku z zamówieniami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień na Stronie Internetowej. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

 

 


V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


a) Ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatek VAT. Ceny z dopiskiem „brutto” są już cenami zawierającymi podatek VAT. Ceny w sklepie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.  

Ceny te mogą w późniejszym czasie zostać zmniejszone lub powiększone w zależności od skomplikowanego projektu/zamówienia lecz Użytkownik zostanie poinformowany przez Zleceniobiorcę przed realizacją zamówienia drogą mailową i muszą zostać przez niego zaakceptowane.

b) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę. Po akceptacji plików graficznych, dokanania opłaty Zleceniobiorca akceptuje zamówienie informując o tym fakcie klienta.


c) Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

d) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień na Stronie Internetowej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

e) Wszystkie przedstawione towary/usługi zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów przedstawionych  na stronach. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Zamawiającym a Zleceniobiorcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

f) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

 

g) Zleceniopbioraca ma prawo do podniesienia lub obniżenia ceny po złożeniu zamówienia lecz przed jego wykonaniem w przypadku podniesienia ceny przez podwykonawce lub producenta towaru lub podłoży. W tym przypadku klient musi zostać o tym poinformowany a cena musi być przez klienta zaakceptowana. Jeżeli klient nie zaakceptuje ceny może odstąpić od umowy.

 

g) Zlecenia składane na produkty spersonalizowane nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.


2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Strony Internetowej, składania zamówień oraz możliwości wysyłania zapytań handlowych po dokonaniu rejestracji na Stronie Internetowej.

b) W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować
się na swoje konto Użytkownika.

c) W przypadku korzystania ze Strony Internetowej, w tym zamówień bez rejestracji, Użytkownicy
mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zamawiający usługę bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane
niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Zamówienia
przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

d) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia,
umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas
wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez
dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka. Złożenie zamówienia w koszyku nie wiążę się z jego zakupem.

e) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do
formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania
zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
- sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej,
Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),
- adresu dostawy,

f) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamówienie”

g) Złożenie zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, i nie wiąże Użytkownika ani Zleceniobiorcy do realizacji zlecenia, Zlecenie realizowane jest dopiero po zaakceptowaniu plików przez obie strony oraz po opłaceniu Proformy.

h) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty
elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia
zamówienia do realizacji.


i) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana
zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W
przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, lub przesłane pliki nie nadają się do realizacji Zleceniobiorca poinformuje o tym Użytkownika. Użytkownik otrzymuje powyższą wiadomość e-mail zawierającą także ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania zamówienia.


j) Umowa na realizacje zamówienia złożonego przez Stronę Internetowej zostaje zawarta już poza Stroną Internetowej.


k) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia
Użytkownika z innych przyczyn,  Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

l) Jeżeli Zleceniobiorca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych
przez Użytkownika z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Zleceniobiorca może za zgodą Użytkownika spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

m) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownika istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez wysłanie drogą mailową lub pocztową paragonu lub faktury VAT.

VI.    ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zamówiony towar może zostać dokonana:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za
pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie
przez Zleceniobiorcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez
Zleceniobiorcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Zleceniobiorcę przez podmiot realizujący te płatności.

b) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty
Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia. Dotyczy tylko klientów którzy mają system płacowy kredytowy

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną wraz z podatkiem VAT oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów
płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni
od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako
formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 -5563 Kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowany projekt graficzny.

5. W przypadku nieodebrania towaru wysłanego przez Zleceniobiorcę do Użytkownika tego ostatniego obciąża koszt (przesyłki) zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz koszt ewentualnego ponownego wysłania towaru do Użytkownika.

 

VII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Zleceniobiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Zleceniodawcę.

2. W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt
posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje
produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Zleceniobiorca może być
tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się
bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Zleceniobiorcy. W przypadku chęci skorzystania z
uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Zleceniobiorcy, Klient powinien skontaktować
się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

b) Produkty zamawiane spersonalizowanie nie podlegają prawu rękojmi oraz odstąpienia od umowy

 

c) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przesłany projekt nadruku np jeżeli projekt graficzny jest złej jakości i formatu lub narusza dobra osobiste człowieka. Odpowiedzialność ta spoczywa na kliencie.


VIII.    DOSTAWA

1. Towary zakupione drogą mailową dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
Poczta Polska lub inny operator pocztowy w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy z dostępnych aktualnie w momencie zamówienia.

2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz
wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez
Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.


3. Zleceniobiorca jest zobowiązany wydać Klientowi zamówienie nie później niż w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy chyba, że w zamówieniu podany jest dłuższy czas. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Zleceniobiorca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana. Nie zalicza się do w/w czasu brak informacji na jaki adres ma zostać dostarczone Zamówienie

4. Zasadnym jest, aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo
uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi
przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę
możliwości niezwłocznie sporządził protokół szkody przy obecności kuriera (w przypadku uszkodzenia paczki) iskontaktował się ze Zleceniobiorcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Zleceniobiorca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, Poczty Polskiej oraz samego Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Zleceniobiorcę umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

 


IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient który zakupił spersonalizowany produkt nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

2. Sprzedawca wskazuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów:

a.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 


X.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem
dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego, pocztą elektroniczną.

3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do
zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na
jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania
dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy
w miejscu, w którym się znajduje.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o
uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta,
Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i
odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady
towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni.


XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony Internetowej  spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony Internetowej . Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

3. Zleceniobiorca podejmie działania zmierzające do poprawnego działania Strony Internetowej. Zleceniobiorca zobowiązuje się usuwać zauważone lub zgłaszane przez Klientów lub Użytkowników nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Internetowej w rozsądnym terminie. Klient / Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Zleceniobiorcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Strony.

Nieprawidłowości te można zgłaszać na adres e-mail: biuro@sztuka-reklamy.pl lub biuro@drukreklmaowy.com.pl  Zgłoszenie takie powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis zauważonej nieprawidłowości i datę jej wystąpienia. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie nieprawidłowości usuwane były w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika lub Klienta, kiedy jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

XII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Zleceniobiorcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa przedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz.
1204 ze zm.).

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na
przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie
usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zamawiania na Stronie Internetowej.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym
zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności
związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych
danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma
w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione
przez Zleceniobiorcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Zleceniobiorca
jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy czym nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie, otrzymają także informację o zmianie Regulaminu ze wskazaniem dokonanych zmian przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.


2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o
prawach konsumenta.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny w Krakowie.

5. Zleceniobiorca informuje Klienta/Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Podmiotami takimi są w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Informacje odnoszące się do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także lista podmiotów uprawnionych dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Jednocześnie Zleceniobiorca informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Zleceniobiorca przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zleceniobiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Zleceniobiorcy.

Jeżeli Zleceniobiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, jak również w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.


7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1.04.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

 ………………………….

(miejscowość i data)

---------------------------------

Imię i nazwisko

............................................

............................................

(adres zamieszkania)

Telefon:.............................

E-mail:.....................................

Nr. zam.:.................................

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………… z dnia ……………………………………..r.

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................

 

 

....................................................
(podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli przy zawarciu Umowy sprzedaży z naszym Sklepem działają Państwo jako Konsumenci, tj. osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej z działalnością gospodarczą lub zawodową,  mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony
5) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.