Polityka prywatności

 

Z wielką przyjemnością zauważyliśmy Państwa zainteresowanie naszą działalnością. Ochrona danych stanowi szczególnie wysoki priorytet w procesie zarządzania stroną sztuka-reklamy.pl firmy należącej do Krzysztofa Olszyńskiego. Korzystanie ze stron internetowych sztuka-reklamy.pl oraz drukreklamowy.com.pl  jest możliwe bez jakiegokolwiek wskazywania danych osobowych; jeżeli jednak którykolwiek podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa poprzez naszą stronę, przetwarzanie danych osobowych może stać się koniecznością. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie istnieje podstawa prawna takiego przetwarzania, generalnie uzyskujemy zgodę od podmiotu danych.

Przetwarzanie danych osobowych takich, jak nazwa, adres, adres e-mail lub numer telefonu podmiotu danych, zawsze pozostaje w zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (ang. skr.: GDPR) i w zgodności z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do stron lub sklepów internetowych oraz działalnosci firmy Krzysztof Olszyński z siedzibą w Krakowie. Nasze przedsiębiorstwo stosuje tę deklarację ochrony danych chcąc poinformować ogół o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto, podmioty danych są informowane, za pomocą tej deklaracji ochrony danych, o przysługujących im prawach.

Jako kontroler, firma Krzysztof Olszyński wdrożyła liczne techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez tę stronę. Jednak transmisje danych przez Internet mogą mieć zasadnicze luki w systemie bezpieczeństwa i dlatego absolutna ochrona nie może zostać zagwarantowana. Z tego powodu, każdy podmiot danych ma swobodę transferu danych osobowych do nas poprzez środki alternatywne, np. przez telefon.

 

1. Definicje

Podstawą deklaracji ochrony danych złożonej przez Agencje Reklamową Krzysztof Olszyński

są warunki stosowane przez prawodawcę europejskiego przy stosowaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ang. skr.: GDPR). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i możliwa do zrozumienia dla ogółu, a także dla naszych klientów i partnerów handlowych. W tym celu chcemy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (“podmiotu danych”). Identyfikowalna osoba fizyczna to taka osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez odniesienie do identyfikatora takiego, jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator on-line lub do jednego lub więcej czynników typowych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tożsamości tejże osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez kontrolera odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zbiór operacji, który jest realizowany na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, przy użyciu lub bez środków zautomatyzowanych takich, jak zbieranie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, użytkowanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie i innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, wymazywanie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania jest znacznikiem przechowywanych danych osobowych, którego celem jest ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych obejmującą wykorzystanie danych osobowych do oceny pewnych osobowych aspektów dotyczących osoby fizycznej, zwłaszcza do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektywności zawodowej tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub ruchów.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób aby dane osobowe nie mogły zostać przypisane do konkretnego podmiotu danych bez korzystania z dodatkowych informacji pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i że zastosowano wobec nich środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, by dane osobowe nie były przypisane do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

g) Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub łącznie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych; w przypadku, gdy cele i środki takiego przetwarzania są określane przez prawo Unii lub Państwa Członkowskiego, kontroler lub konkretne kryteria wyznaczenia go mogą być określone przez prawo Unii lub Państwa Członkowskiego.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem władzy publicznej, agencją lub innym organem, który przetwarza dane osobowe na rzecz kontrolera.

i) Odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem władzy publicznej, agencją lub innym organem, któremu zostają ujawnione dane osobowe strony trzeciej lub nie. Jednak organy władzy publicznej, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub Państwa Członkowskiego, nie są traktowane jako odbiorcy; przetwarzanie tych danych przez te organy władzy publicznej musi być zgodne ze stosownymi zasadami ochrony danych oraz celami przetwarzania.

 

 

j) Strona internetowa / sklep internetowy

Jest to strona www lub sklep internetowy znajdujący się na serwerach pod demanami drukreklamowy.com.pl oraz sztuka-reklamy.pl należące do Agencji Reklamowej Krzysztof Olszyński

k) Zgoda

Zgodę podmiotu danych stanowi każde dobrowolnie udzielone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie życzeń podmiotu danych, poprzez które on lub ona, drogą stwierdzenia lub wyraźnego działania afirmatywnego, komunikuje zgodę na przetwarzanie dotyczących jego lub jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres kontrolera

Kontrolerem dla celów związanych z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (ang. skr.: GDPR), innymi prawami ochrony danych mającymi zastosowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innymi zapisami dotyczącymi ochrony danych jest:

Krzysztof Olszyński

Ul. Zielińska 20/62

31-227 Kraków

E – mail: biuro@drukreklamowy.com.pl / biuro@sztuka-reklamy.pl

Strona internetowa: drukreklamowy.com.pl / sztuka-reklamy.pl

 

3. Ciasteczka

Strony oraz sklepy internetowe należące do Agencji reklamowej Krzystof Olszyński wykorzystują tzw. ciasteczka. Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym poprzez przeglądarkę internetową. Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje ciasteczka. Wiele ciasteczek zawiera tak zwany ID ciasteczka. ID ciasteczka jest unikalnym identyfikatorem ciasteczka. Składa się on z ciągu znaków, przez który możliwe jest przydzielenie stron internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywane jest ciasteczko. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnianie indywidualnej przeglądarki podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne ciasteczka. Rozpoznanie i identyfikacja określonej przeglądarki internetowej jest możliwa dzięki użyciu unikalnego ID ciasteczka. Stosując ciasteczka, na stronach lub sklepie internetowym  może świadczyć użytkownikom tej strony internetowej usługi bardziej przyjazne użytkownikowi, co nie byłoby możliwe bez utworzenia ciasteczka.

Ciasteczko umożliwia optymalizację informacji i ofert na naszej stronie pod kątem użytkownika. Ciasteczka pozwalają nam, jak wspomniano powyżej, na rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z ciasteczek, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do strony, gdyż zostało to przejęte przez stronę internetową, a ciasteczko jest przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest ciasteczko koszyka zakupowego w sklepie internetowym. Sklep internetowy pamięta artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupowym poprzez ciasteczko.

Podmiot danych może, w dowolnym momencie, zablokować tworzenie ciasteczek poprzez naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień użytkowanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe odmówić zgody na tworzenie ciasteczek. Ponadto, ciasteczka już utworzone mogą zostać skasowane w dowolnym momencie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie. Umożliwiają to wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Jeżeli podmiot danych dezaktywuje tworzenie ciasteczek w użytkowanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być w pełni dostępne.

 

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strony oraz sklepy internetowe należące do Agencji reklamowej Krzystof Olszyński zbierają serię ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje daną stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera lub programach czy aplikacji analitycznych np google analitics. Zbierane mogą być (1) typy przeglądarki i użytkowane wersje, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp sięga do naszej strony (tak zwane adresy odsyłające), (4) podstrony, (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usługi internetowej systemu uzyskującego dostęp oraz (8) wszelkie pozostałe podobne dane i informacje, które mogą zostać użyte w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Krzysztof Olszyński Druk Reklamowy nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony, (2) optymalizowania treści naszej strony oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej efektywności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczania organom ścigania informacji potrzebnych w ściganiu przestępstwa w przypadku cyberataku. Dlatego Agencja reklamowa Krzysztof Olszyński prowadzi anonimowa analizę statystyczną zebranych danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i ochrony danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane odrębnie od wszystkich danych osobowych dostarczanych przez podmiot danych.

 

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych posiada możliwość zarejestrowania się na stronie lub sklepie internetowym  ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane kontrolerowi, zależy od odpowiedniej maski wprowadzania danych, która została użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są zbierane i przechowywane wyłącznie w celu użytku wewnętrznego przez kontrolera oraz dla swoich własnych celów. Kontroler może zażądać przesłania do jednego lub więcej procesorów (np. usługa paczki), który także wykorzystuje dane osobowe dla celu wewnętrznego powiązanego z kontrolerem.

Rejestracja na stronie internetowej kontrolera sprawia, że przechowywany jest także adres IP — przydzielony przez dostawcę usługi internetowej (ISP) i użytkowany przez podmiot danych, data i czas rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na podstawie takiej, że jest to jedyny sposób niedopuszczenia do niewłaściwego wykorzystywania naszych usług oraz, w razie potrzeby, umożliwienia ścigania popełnionych przestępstw. Przechowywanie tych danych jest konieczne w celu zabezpieczenia kontrolera. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie istnieje obowiązek

ustawowy przekazywania danych lub przekazanie nie służy celowi ścigania przestępstwa. Rejestracja podmiotu danych z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych ma na celu umożliwienie kontrolerowi zaoferowania podmiotowi danych treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej sprawy. Osoby zarejestrowane mają swobodę dokonywania zmian danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub ich całkowitego usunięcia z bazy danych kontrolera.

Kontroler danych w dowolnym momencie dostarczy informacji na żądanie każdego podmiotu danych w zakresie tego, jakie dane osobowe dotyczące podmiotu danych są przechowywane. Dodatkowo, kontroler danych skoryguje lub usunie dane osobowe na żądanie lub życzenie podmiotu danych, o ile nie istnieją obowiązki prawne w zakresie przechowywania. Wszyscy pracownicy kontrolera są do dyspozycji podmiotu danych w zakresie jako osoby kontaktowe.

 

6. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie i sklepach internetowych użytkownicy uzyskują możliwość zasubskrybowania biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Stosowana w tym celu maska wprowadzania danych określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także termin zamówienia biuletynu od kontrolera. Agencja reklamowa Krzystof Olszyński informuje swoich klientów i partnerów biznesowych regularnie za pomocą biuletynu o ofertach przedsiębiorstwa. Biuletyn przedsiębiorstwa może otrzymywać wyłącznie podmiot danych, o ile (1) podmiot danych posiada ważny adres e-mail i (2) podmiot danych zarejestruje się w celu wysyłania biuletynu.

E-mail potwierdzający zostanie wysłany na adres e-mail zarejestrowany przez podmiot danych po raz pierwszy w celu wysyłki biuletynu, z przyczyn prawnych, w ramach procedury podwójnego wycofania. Tenże e-mail potwierdzający służy wykazaniu, czy właściciel adresu e-mail jest, jako podmiot danych, uprawniony do otrzymywania biuletynu. Podczas procesu rejestracji w celu otrzymywania biuletynu przechowujemy także adres IP systemu komputerowego przydzielony przez dostawcę usługi internetowej (ang.: ISP) i użytkowany przez podmiot danych w momencie rejestracji, a także datę i czas rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne w celu zrozumienia (ewentualnego) nieprawidłowego użytkowania adresu e-mail podmiotu danych w późniejszym czasie i dlatego służy celowi prawnego zabezpieczenia kontrolera.

Dane osobowe zbierane w ramach procesu rejestracji do biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania naszego biuletynu. Dodatkowo, subskrybenci biuletynu mogą być informowani droga e-mailową w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z działaniem usługi biuletynu lub danej rejestracji, co może zdarzyć się w przypadku modyfikacji oferty biuletynowej lub w przypadku zaistnienia zmiany w kontekście technicznym. Nie będzie realizowane przesyłanie danych osobowych zbieranych poprzez usługę biuletynową do stron trzecich. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać przerwana przez podmiot danych w dowolnym terminie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której podmiot danych udzielił dla wysyłania biuletynu, może zostać wycofana w dowolnym momencie. Każdy biuletyn zawiera odpowiedni link umożliwiający wycofanie zgody. Możliwe jest także wycofanie się z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej kontrolera lub zakomunikowanie tego kontrolerowi w inny sposób.

 

7. Monitoring biuletynowy

Biuletyn Agencji reklamowej zawiera tak zwane monitorujące znaczniki pikselowe. Monitorujący znacznik pikselowy to miniaturowa grafika osadzona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu i analizy pliku dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną powodzenia lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Osadzony monitorujący znacznik pikselowy umożliwia Agencji sprawdzenie, czy i kiedy dana wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez podmioty danych.

Takie dane osobowe zbierane w monitorujących znacznikach pikselowych zawartych w biuletynach są analizowane przez kontrolera w celu zoptymalizowania dystrybucji biuletynu oraz jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań podmiotów danych. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Podmioty danych mają prawo do cofnięcia w dowolnym momencie odpowiedniej i odrębnie zadeklarowanej zgody za pomocą procedury podwójnego wyrażenia zgody. Po cofnięciu, te dane osobowe zostaną usunięte przez kontrolera. Agencja  automatycznie uznaje wycofanie się z otrzymywania biuletynu jako cofnięcie zgody

 

8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strony i sklepy internetowe Agencji zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych skontaktuje się z kontrolerem poprzez wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy, dane osobowe przesłane przez podmiot danych są automatycznie zachowywane. Takie dane osobowe przesyłane na zasadzie dobrowolnej przez podmiot danych do kontrolera danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z podmiotem danych. Nie realizuje się przesyłania tych danych osobowych do stron trzecich.

 

9. Rutynowe wymazanie i blokowanie danych osobowych

Kontroler danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych tylko przez okres konieczny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez prawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w prawie lub regulacjach, którym podlega kontroler. Jeżeli cel przechowania nie występuje albo okres przechowywania zalecony przez prawodawcę europejskiego lub innego adekwatnego prawodawcę wygasa, dane osobowe ulegają rutynowemu zablokowaniu lub wymazaniu w zgodzie z wymogami prawnymi.

 

10. Prawa podmiotu danych

a) Prawo potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od kontrolera potwierdzenia tego, czy dotyczące jego lub jej dane osobowe są aktualnie przetwarzane, czy też nie. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

 

b) Prawo dostępu

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od kontrolera nieodpłatnej informacji na temat dotyczących jego lub jej i przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie oraz kopii tej informacji. Ponadto, dyrektywy i przepisy europejskie przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

·        cele przetwarzania;

·        kategorie przedmiotowych danych osobowych;

·        odbiorcy lub kategorie, którym dane osobowy zostały lub zostaną ujawnione, zwłaszcza odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; o przewidywany w miarę możliwości okres czasu, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub, w razie braku możliwości, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu; o istnienie prawa do żądania od kontrolera sprostowania lub wymazania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

·        istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

·        w przypadku, gdy dane osobowe nie pochodzą od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje dotyczące źródeł tych danych;

·        istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, wspomnianego w Artykule 22(1) oraz (4) GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, rzeczowej informacji na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

Ponadto, podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji dotyczącej tego, czy dane osobowe są przesyłane do któregokolwiek kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli taki przypadek zachodzi, podmiot danych ma prawo do bycia informowanym o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących tego przesyłania. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

 

c) Prawo do korekty

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od kontrolera bez niepotrzebnego opóźnienia korekty niedokładnych danych dotyczących jego lub jej. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie uzupełniającej deklaracji. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do korekty, on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

 

d) Prawo do wymazania (Prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od kontrolera wymazania danych osobowych dotyczących jego lub jej bez niepotrzebnego opóźnienia, a kontroler jest zobowiązany do wymazania danych osobowych bez niepotrzebnego opóźnienia, gdy istnieje jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest potrzebne:

·        Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.

·        Podmiot danych wycofuje zgodę stanowiącą podstawę przetwarzania zgodnie z punktem (a) Artykułu 6(1) GDPR lub punktem (a) Artykułu 9(2) GDPR oraz w przypadkach, gdzie nie istnieje żadna inna prawna podstawa przetwarzania.

·        Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy Artykułu 21(1) GDPR i nie istnieją żadne nadrzędne podstawy prawne przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy Artykułu 21(2) GDPR.

·        Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

·        Dane osobowe muszą zostać wymazane w celu zachowania zgodności z zobowiązaniem prawnym istniejącym w prawie Unii lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega kontroler.

·        Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w Artykule 8(1) GDPR.

W przypadku, gdy występuje jedna z wymienionych powyżej przyczyn, a podmiot danych chce zażądać wymazania danych osobowych przechowywanych przez Agencje Reklamową Krzysztof Olszyński,  on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik firmy niezwłocznie dopilnuje, aby żądanie wymazania zostało natychmiast spełnione.

W przypadku, w którym kontroler upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na mocy Artykułu 17(1) do wymazania danych osobowych, kontroler uwzględniający dostępną technologię i koszt wdrożenia podejmuje uzasadnione kroki, uwzględniające zastosowanie środków technicznych, w celu poinformowania innych kontrolerów przetwarzających dane osobowe o tym, że podmiot danych zażądał wymazania przez takich kontrolerów wszelkich linków do lub kopii lub powielenia tychże danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Agencji Reklamowej zapewnią konieczne środki w indywidualnych przypadkach.

 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania w jednym z następujących przypadków:

·        Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych, przez okres pozwalający kontrolerowi na weryfikację danych osobowych.

·        Przetwarzanie jest bezprawne, a podmiot danych sprzeciwia się wymazaniu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia zakresu ich użytkowania.

·        Kontroler nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych w celu ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub ich obrony.

·        Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu na mocy Artykułu 21(1) GDPR i sprzeciw ten oczekuje na sprawdzenie, czy podstawy prawne działania kontrolera nie są nadrzędne wobec podstaw prawnych podmiotu danych.

W przypadku, gdy spełniony jest jeden ze wspomnianych powyżej warunków, a podmiot danych chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Agencję reklamową Krzysztof Olszyński, on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik Agencji zapewni ograniczenie przetwarzania.

 

 

 

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od dotyczących jego lub jej danych osobowych, które zostały udostępnione kontrolerowi w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. On lub ona posiada prawo do przesyłania tych danych do innego kontrolera bez utrudnień ze strony kontrolera, któremu dane osobowe zostały udostępnione, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie na mocy punktu (a) Artykułu 6(1) GDPR lub punktu (a) Artykułu 9(2) GDPR, lub na umowie na mocy punktu (b) Artykułu 6(1) GDPR, a przetwarzanie odbywa się przy użyciu środków zautomatyzowanych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych powierzonego kontrolerowi.

Ponadto, realizując jego lub jej prawo do przenoszenia danych na mocy Artykułu 20(1) GDPR, podmiot danych ma prawo do tego, aby jego/jej dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego kontrolera do innego, jeżeli jest to technicznie możliwe i gdy zrealizowanie tego nie będzie miało negatywnego wpływu na prawa i swobody innych.

W celu zapewnienia prawa do przenoszenia danych, podmiot danych może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Agencji reklamowej Krzysztof Olszyński.

 

g) Prawo do sprzeciwu

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do wniesienia sprzeciwu z powodów odnoszących się do szczególnej sytuacji, w której on lub ona się znajduje, wobec przetwarzania dotyczących jego lub jej danych osobowych na podstawie punktu (e) lub (f) Artykułu 6(1) GDPR. Dotyczy to także profilowania na podstawie tych zapisów.

Agencja Reklamowa Krzysztof Olszyński nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych w przypadku sprzeciwu, o ile nie wykażemy istnienia podstaw prawnych wymuszających takie przetwarzania i mających charakter nadrzędny wobec interesów, praw i swobód podmiotu danych lub w celu ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub ich obrony. Jeżeli firma  Krzysztof Olszyński przetwarza dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, podmiot danych ma prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu dotyczących jego lub jej danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to też profilowania w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu przez Agencję reklamową Krzysztof Olszyński w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, Agencja nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych dla tych celów.

Dodatkowo, podmiot danych ma prawo, na podstawie szczególnej sytuacji dotyczącej jego lub jej, do sprzeciwienia się przetwarzaniu dotyczących jego lub jej danych osobowych przez Agencja reklamowa Krzysztof Olszyński w celach związanych z badaniami naukowymi lub historycznymi lub w celach statystycznych na mocy Artykułu 89(1) GDPR, o ile przetwarzanie nie jest konieczne w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W celu zrealizowania prawa do sprzeciwu, podmiot danych może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Agencji reklamowej Krzysztof Olszyński. Dodatkowo, podmiot danych dysponuje swobodą w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od Dyrektywy 2002/58/UE realizacji jego lub jej prawa do sprzeciwienia się środkami zautomatyzowanymi przy użyciu specyfikacji technicznych

 

h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do niebycia przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, włącznie z profilowaniem, które generuje skutki prawne dotyczące jego lub jej, lub w podobny sposób mające znaczny wpływ na niego lub nią, jeżeli decyzja (1) nie jest koniecznie wymagana w celu zawarcia lub realizacji umowy między podmiotem danych a kontrolerem danych, lub (2) nie jest dopuszczona przez prawo Unii lub Państwa Członkowskiego, któremu podlega kontroler i które wyznacza także odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie praw i swobód oraz prawowitych interesów podmiotu danych, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

 

Jeżeli konieczna jest decyzja (1) dotycząca zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy podmiotem danych a kontrolerem danych, lub (2) opiera się ona na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Agencji reklamowej Krzysztof Olszyński wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i swobód oraz uprawnionych interesów podmiotu danych, przynajmniej prawa do uzyskania interwencji człowieka po stronie kontrolera, wyrażenia jego lub jej punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego, on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Agencji reklamowej.

i) Prawo do wycofania zgody w zakresie ochrony danych

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do wycofania jego lub jej zgody na przetwarzanie jego lub jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, on lub ona może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Agencji Reklamowej

11. Ochrona danych wniosków i procedury składania wniosków

Kontroler danych zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przetwarzania procedury składania wniosku. Przetwarzanie może też odbywać się elektronicznie. Jest to zwłaszcza taki przypadek, w którym wnioskodawca przedkłada odpowiednie dokumenty wniosku kontrolerowi poprzez pocztę elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej. Jeżeli kontroler danych zawiera umowę o pracę z wnioskodawcą, przedłożone dane są przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy w zgodności z wymaganiami prawnymi. Jeżeli nie dochodzi do zawarcia umowy o pracę z wnioskodawcą przez kontrolera, dokumenty aplikacyjne ulegają automatycznemu wymazaniu dwa miesiące po przesłaniu powiadomienia o decyzji odmownej pod warunkiem, że wymazanie to nie stoi w sprzeczności z żadnymi innymi uprawnionymi interesami kontrolera. Innym uprawnionym interesem w zakresie tego stosunku jest np. ciężar dowodu w ramach procedury na mocy ustawy ogólnej o równouprawnieniu (niem.: AGG).

 

 

12. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6(1) lit. a GDPR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w zakresie określonego celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, jak przykładowo w przypadku, gdy operacje przetwarzania są konieczne w celu dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, podstawą przetwarzania jest Artykuł 6(1) lit. b GDPR. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są wymagane w celu zrealizowania czynności przedumownych, na przykład, zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takiemu jak wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6(1) lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu zabezpieczenia istotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Działoby się tak, na przykład, w przypadku, gdyby odwiedzający doznał urazu w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby został przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej.

Wówczas przetwarzanie opierałoby się na Art. 6(1) lit. d GDPR. Ostatecznie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6(1) lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana w przypadku operacji przetwarzania, których nie obejmują żadne ze wspomnianych powyżej podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest wymagane w celach wynikających z uprawnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią za wyjątkiem sytuacji, w której takie interesy byłyby podrzędne wobec interesów lub fundamentalnych praw i swobód podmiotu danych, wymagających ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są dopuszczalne zwłaszcza dlatego, że zostały one wskazane w sposób skonkretyzowany przez europejskiego prawodawcę. Uznał on, że możliwe jest uznanie istnienie uprawnionego interesu, jeżeli podmiot danych jest klientem kontrolera (Motyw 47 Zdanie 2 GDPR).

 

13. Uprawnione interesy realizowane przez kontrolera lub stronę trzecią

W przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6(1) lit. f GDPR, nasz uprawniony interes polega na prowadzeniu naszej działalności w sposób zorientowany na dobrobyt wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

 

14. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryteria stosowane do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych stanowią, że jest to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po zakończeniu tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo kasowane, jeżeli nie są już konieczne dla realizacji umowy lub zainicjowania umowy.

 

15. Dostarczenie danych osobowych jako wymóg prawny lub umowny; Wymóg konieczne do zawarcia umowy; Zobowiązanie podmiotu danych do dostarczenia danych osobowych; ewentualne konsekwencje niedostarczenia takich danych

Wyjaśniamy, że dostarczanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może też wynikać z zapisów umownych (np. informacji na temat partnera w ramach umowy). Czasami konieczne może się okazać zawarcie umowy, w ramach której podmiot danych dostarcza nam dane osobowe, które muszą być wówczas zostać przetworzone przez nas. Podmiot danych jest zobowiązany, na przykład, do dostarczania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisze umowę z nim/nią. Niedostarczenie danych osobowych miałoby konsekwencję polegającą na braku możliwości zawarcia umowy z podmiotem danych. Zanim podmiot danych dostarczy dane osobowe, podmiot danych musi skontaktować się z którymkolwiek pracownikiem. Pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy dostarczenie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub czy jest konieczne w celu zawarcia umowy, oraz czy istnieje obowiązek dostarczania danych osobowych i konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.

16. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Będąc odpowiedzialną firmą, nie stosujemy zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani profilowania.

Google Analytics Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wykorzystywanie to obejmuje tryb roboczy "Universal Analytics". Ułatwia ono przydzielanie danych, sesji i interakcji poprzez szereg urządzeń anonimowemu ID użytkownika i tym samym analizę działań użytkownika realizowanych poprzez różne urządzenia. Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych została przygotowana przez www.intersoft-consulting.de

Google Analytics korzysta z "cookies", które są plikami tekstowymi umieszczonymi w Państwa komputerze w celu umożliwienia operatorowi sieci analizowania sposobu używania strony przez użytkowników. Informacja generowana przez plik „cookie" i dotycząca sposobu, w jaki korzystają Państwo z tej strony internetowej, jest zwykle przesyłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Jeżeli jednak na tej stronie internetowej aktywowany jest tryb anonimowości IP, Google dokona uprzedniej redukcji Państwa adresu IP w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych Państw będących stroną Umowy na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Adres IP przesłany przez Państwa w kontekście Google Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać tę informację do oceny sposobu użytkowania tej strony przez Państwa, do przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie oraz w celu świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług powiązanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Cele te obejmują nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics określa § 15 par. 3 TMG oraz Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Dane przesyłane przez nas i połączone z plikami „cookie", identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika [ang.: User-ID]) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, okres przechowywania których dobiegł końca, ulegają automatycznemu usunięciu raz na miesiąc. W celu uzyskania dalszych informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych, zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://policies.google.com/?hl=en

Mogą Państwo odmówić stosowania plików „cookie" poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać o tym, że w takim wypadku mogą Państwo utracić możliwość korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych przez tę stronę internetową. Mogą Państwo także zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik „cookie" i dotyczących wykorzystywania przez Was strony internetowej (w tym Waszego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser Add-on. Pliki „cookie" typu „opt-out" [pol.: rezygnacja] wyłączają możliwość przyszłego zbierania Państwa danych w momencie, gdy odwiedzicie Państwo tę stronę internetową. Aby zapobiec zbieraniu danych z różnych urządzeń przez Universal Analytics, muszą Państwo dokonać rezygnacji we wszystkich użytkowanych przez siebie systemach. Klikając w tym miejscu, dokonają Państwa następującego ustawienia pliku „cookie" typu „opt-out" [pol.: rezygnacja]. Disable Google Analytics